LS info

geograf - informatik

Diplomová práce

Základní informace

NÁZEV: Historický vývoj lokality jezera Most a její perspektivy

ZADÁNÍ: 22.02.2011, ODEVZDÁNÍ: 26.04.2012, OBHAJOBA: 22.05.2012

VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Martin Balej, Ph.D.

OPONENT: Mgr. Roman Mareš

Abstract

Práce hodnotí vývoj lokality jezera Most, která v posledních cca 120-ti letech prošla překotným vývojem, kdy změnila nejen svou funkci, ale i tvář. Hodnocení vychází z popisu historických událostí, které vyústily v současný stav. K nejzásadnějším historickým milníkům patří zejména likvidace města, povrchová těžba hnědého uhlí v lomu Most – Ležáky a následná rekultivační činnost, přibližující narušenou krajinu opět veřejnému životu. Analýza vývoje zkoumaného území vychází též z porovnání map využití ploch, které jsou vytvořeny na podkladu leteckých měřických snímků z let 1938, 1953, 1973 a 1987 a současného ortofota, pocházejícího z roku 2010. Metodika tvorby map využití ploch a jejich hodnocení vychází z bakalářské práce od stejného autora. V práci je uveden i autorův subjektivní návrh budoucí koncepce lokality jezera Most, který se opírá o aktuální územní plán statutárního města Mostu.

Shrnutí

Zpracovaná diplomová práce, zabývající se tématem historického vývoje lokality jezera Most a jejími perspektivami, měla za cíl objektivně zhodnotit historické i současné skutečnosti, které stojí za nynějším stavem krajiny. Nejprve byla zahrnuta stručná geografická charakteristika, zejména specifický geologický vývoj a vznik hnědouhelných slojí, jelikož uhlí a jeho těžba stojí za všemi následujícími aktivitami, které se na tomto území udály. Žádná jiná fyzickogeografická skutečnost neměla takový vliv na osud města Mostu i celou hnědouhelnou pánev.

Pro hodnocení historického vývoje byly použity vlastní, autorem vytvořené mapy a z nich vycházející grafy, které pomohly ilustrovat nejdůležitější krajinné změny dotčeného území. Dalším prostředkem hodnocení se staly 3D modely, jež přinesly pohled na stav zastavěných ploch ve dvou časově vzdálených obdobích a ukázaly tak na markantní změnu, kterou město Most během posledních sedmdesáti let prošlo. Pro popis historických skutečností bylo využito několika různých pramenů, které ilustrovaly mnohé dobové fotografie. Práce se snažila zařadit do kontextu i obsáhlou těžební a rekultivační problematiku, její teoretickou i praktickou část. Současný a budoucí stav lokality byl hodnocen i s přispěním autorova pohledu, který může být předmětem případné budoucí diskuse, i když byla snaha o nezaujatý pohled.

Vývoj a stav území Mostecké pánve byl již v minulosti mnohokrát popisován, ať už v odborných a populárních publikacích, tak i studenty ve svých klasifikačních pracích. Každý autor pojal toto rozsáhlé téma z vlastního pohledu a žádná z prací není zcela zaměnitelná. Tato zmíněná skutečnost poukazuje na stále živý zájem o problematiku rozsáhlých krajinných změn a likvidaci historického města, které zmizelo z mapy z důvodu rozdílných priorit. Velká část autorů neměla nikdy možnost toto město spatřit a blíže se s ním seznámit. Přesto je toto téma stále zajímá a podrobněji se mu věnují a zjišťují nové skutečnosti. Stejná je i pozice autora této práce, jehož záměrem je postihnout tuto problematiku z vlastního i objektivního pohledu a shrnout jí do podoby zajímavého pojednání, jež si tato lokalita s pohnutou historií zaslouží.

Souhrnný graf vývoje Land Use Poster
Souhrnný graf vývoje Land UsePoster


Diplomová práce ke stažení ZDE (formát .PDF)

Poster ke stažení ZDE (formát .JPG)

Google+   Follow lukastt86 on Twitter   LinkedIn

TOPlist

Hosting BlueBoard.cz