LS info

geograf - informatik

Bakalářská práce

Základní informace

NÁZEV: Hodnocení vývoje využití ploch v KÚ Most a vytvoření modelu starého Mostu

ZADÁNÍ: 05.11.2008, ODEVZDÁNÍ: 14.04.2010, OBHAJOBA: 03.06.2010

VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Marie Novotná, CSc.

OPONENT: RNDr. Mgr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Abstract

Práce hodnotí vývoj a stav využití ploch na území města Mostu v posledních cca 50-ti letech. Hodnocení vychází z úpravy mapových podkladů, jimiž jsou konkrétně letecké měřičské snímky z roku 1953 a 1973 a ortofota vytvořená v roce 2007. Z uvedených podkladových dat jsou vytvořeny mapy a grafy využití ploch, které napomáhají analýze a hodnocení stavu a změn ve využití ploch. Tyto změny jsou také hodnoceny pomocí vytvořeného prostorového modelu starého Mostu, který zachycuje osídlení oblasti v roce 1953 a dochované původní zastavěné plochy do současnosti. Hlavním cílem této práce je poukázání na změny osídlení v souvislosti s postupující povrchovou těžbou hnědého uhlí.

Shrnutí

Tato práce se snažila poukázat na problematiku „starého a nového“ Mostu z pohledu vývoje využití ploch. Hodnotila stav využití ploch katastrálního území ve třech letech 1953, 1973 a 2007. Z důvodu významných změn land-use na území intravilánu města Mostu, byla tato lokalita analyzována podrobněji.

Jednotlivé klasifikované plochy byly za pomoci sloupcových grafů hodnoceny samostatně za celé sledované období. Tato analýza vývoje poukázala na provázanost změn podílů jednotlivých typů ploch (např. těžební plochy a zalesněné plochy) i na nepřesný způsob hodnocení vývoje a funkce obytných zastavěných ploch, jež ukazuje nevýrazné změny v plošném zastoupení a současně nebere v ohled přesuny i zvýšení počtu obyvatel nového Mostu, který má nyní třikrát více občanů než starý Most. I proto je současné město Most svou rozlohou neveliké, ale počtem obyvatel nadprůměrné.

Zpracovávané katastrální území je v otázce vývoje land-use velice výjimečné. Projevují se zde zejména antropogenní vlivy, které ovlivňují krajinu i obyvatele. Změny ve využití ploch ve sledovaném období zasáhly do života všem obyvatelům města Mostu i přilehlých sídel. Přednější byla vždy rychlá a devastující povrchová těžba uhlí než životní potřeby. Největším zásahem bylo zbourání historického města Mostu a nutné stěhování zhruba 25 000 obyvatel. Výstavba nového a samostatně fungujícího města na stabilním území, která se řídila směrným územním plánem, nebyla vždy jednoduchá a nezřídka byla ovlivněna postupující těžbou.

Pro lepší ilustraci problematiky demolování zastavěných ploch, stojících ve směru postupující těžby, byl vytvořen prostorový model, zachycující rozmístění zastavěných ploch města Mostu a blízkého okolí před nástupem rozvoje povrchové těžby a přináší pohled na demolované objekty do roku 2007.

Mapa Land Use 1953 Mapa Land Use 1973 Mapa Land Use 2007
Mapa Land Use 1953Mapa Land Use 1953Mapa Land Use 1953
Model starého Mostu Souhrnný graf Land Use
Model starého MostuSouhrnný graf Land Use


Bakalářská práce ke stažení ZDE (formát .PDF)

Google+   Follow lukastt86 on Twitter   LinkedIn

TOPlist

Hosting BlueBoard.cz